V. 2:6-10: VII. X-XI: Holstein-Oldenburg. Homburg. Frankfurt.